Ацо Аџи Илов бб,
1440 Неготино

Организација

Напишано од Super User
Посети: 335

     Основната дејност на установата моментно се остварува преку организациската структура од три основни организациони единици организаирани на ниво на Служби согласно Законот за социјалната заштита, Законот за вработените во јавен сектор и Колективниот договор за социјална заштита на следниот начин:

  • Директор
  • Служби
  • Оддели

 1. Служба за административни и помошно-технички работи

     1.1 Оддел за админстративни работи

     1.2 Оддел за помошно-технички работи

 2. Служба за права на парична помош 

     2.1 Оддел за права на парична помош за подрачјето на општина Демир Капија

3. Служба за услуги од социјалната заштита

     3.1 Оддел – Советувалиште 

     3.2 Оддел – Дневен центар за стари и возрасни лица

 Службите  се надлежни за:

  • обезбедување на сите административни и помошно-технички работи потребни за квалитетно извршување на работите во Установата;
  • превзема мерки за заштита на стандардот и социјалната сигурност на граѓаните кои немаат средства за егзистенција, а се изложени на социјални ризици;
  • превенција од социјални ризици, се обезбедува стручна работа и се спроведува социјална заштита за спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот, за намалување на социјалната исклученост и за јакнење на неговиот капацитет за сопствена заштита.

     Преку службата корисниците на социјална заштита остваруваат право на социјални услуги, што опфаќа воочување на проблемот кој произлегува од состојбата на социјален ризик, укажување на корисникот на можните решенија, услуги и средства за негова заштита, како и примена на форми на стручна, советодавна или советувалишна работа.

     Вработените во Центарот претставуваат административни јавни службеници и даватели на услуги со висока, виша и средна стручна спрема чија одговорност, квалификации и критериуми за избор е дефинирана во Правилникот за систематизација и организација на работни места во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино.