Ацо Аџи Илов бб,
1440 Неготино

За нас

Напишано од Super User
Посети: 387

 

     ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино е Јавна Установа со јавни овластувања заради вршење на дејности од областа на социјалната заштита и социјалната работа како и за извршување други работи утврдени со Закон. Во правниот промет со трети лица Установата настапува во свое име и за своја сметка.

    Во однос на делокругот на работа, ЈУ МЦСР Неготино влегува во рамките на секторот за социјална заштита при Министерството за труд и социјална работа (МТСП). Согласно законската регулатива, центарот за социјална работи функционира како стручна установа со јавни овластувања заради вршење работи од социјалната заштита.

     Како јавни овластувања, центарот за социјална работа ги врши следните работи: 

  • решава за правата од социјална заштита
  • решава за работите утврдени со семејно-правните прописи
  • постапува по работите утврдени со кривично-правните прописи
  • врши други работи утврдено со закон

     При спроведување на социјалната заштита и стручната работа, центарот:

  • открива, следи и проучува социјални појави и проблеми
  • применува и спроведува соодветни облици на социјална заштита и непосредно помага на граѓанин, семејство или група на население
  • ја развива превентивната работа
  • развива и спроведува вонинституционални облици на социјална заштита
  • поттикнува, организира и координира волонтерски на граѓани, нивни здруженија, хуманитарни организации, организации во спроведување на програми за социјална заштита
  • врши и други работи утврдени со закон